top of page
Search

Vuokatti Team Sport ry:n koronaohjeistus 9.1.-6.2.2022Kainuun koronatilanne on huomattavasti huonontunut ja Aluehallintovirasto AVI on antanut uusia rajoituksia koronan hillitsemiseksi. Rajoitukset vaikuttavat myös seuramme toimintaan.


Lasten harrastustoimintaa koskevat rajoitustoimet otetaan käyttöön vain, jos se on pandemian torjumisessa välttämätöntä.


Sisäharrastustiloissa on maskisuositus. Maskia suositellaan käyttämään aina pukukopin ja harjoitustilanteen ulkopuolella. Nuoremmat pelaajat jäähallille valmiiksi varusteet puettuina, vain luistimet laitetaan hallilla jalkaan. Vanhemmat jättävät pelaajat sisäharrastustilan ulko-ovelle. Vanhemmat eivät saa tulla pukukoppeihin tai oleskella sisäharrastustiloissa ilman välttämätöntä syytä.


Ottelut pelataan toistaiseksi ilman yleisöä.

Val­tio­neu­vos­to on päi­vit­tä­nyt (11.1.2022) myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 i §:n no­jal­la an­net­tua ase­tus­ta ko­ro­na­pas­sin käy­tön ra­joit­ta­mi­ses­ta mää­räai­kai­ses­ti. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä 31.1.2022 saak­ka ko­ro­na­pas­sia ei voi käyt­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja asia­kas­ti­lois­sa vaih­toeh­to­na alueel­li­sil­le ra­joi­tuk­sil­le. Ase­tus kos­kee kaik­kia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja asia­kas­ti­lo­ja, joi­hin koh­dis­tuu voi­mas­sa ole­via ra­joi­tuk­sia.


Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt Kai­nuus­sa ylei­set ko­kouk­set ja ylei­sö­ti­lai­suu­det, jos si­sä­ti­lois­sa osal­lis­tu­jia on yli 20 tai ul­ko­na yli 50 hen­ki­löä. Kai­nuus­sa toi­mi­ti­lo­ja ei ole mää­rät­ty sul­jet­ta­vik­si. Kun­nat ja yk­si­tyi­set toi­mi­jat voi­vat sil­ti ra­joit­taa omia toi­min­to­jaan ti­lan­teen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la.


Comments


bottom of page