top of page
Search

Jääkiekkojaoston toimintakäsikirja.

VUOKATTI TEAM SPORT RY JÄÄKIEKKOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA
Toimintakäsikirja on hyväksytty Sotkamossa 20.04.2021

Toimintakäsikirja on päivitetty 20.04.2021


Sisältö:

 1. Johdanto

 2. VTS Vahvempia yhdessä, aikaansa edellä!

 3. Lasten ja nuorten vanhemmille

 4. Toiminnan lähtökohdat

 5. Jaoston toimintaa ohjaa pelaajapolku ja seuran arvot

 6. Hallitus ja sen tehtävät

 7. Jääkiekkojaoston ja toimihenkilöiden tehtävät

 8. Joukkueen toimihenkilöt ja tehtävät

 9. Jaoston ydintoimintojen vuosikello

 10. Taloudenhoidon periaatteet

 11. Ongelmanratkaisuelin

 12. Tiedotustoiminta


1. JOHDANTO

Vuokatti team sport ry:n jääkiekkojaosto on yksi Vuokatti Team Sport Ry:n kolmesta jaostosta Jalkapallojaoston ja Salibandyjaoston ohella. Jääkiekkojaosto noudattaa toiminnassaan Vuokatti Team Sport ry:n yhteisiä tavoitteita, joita ovat paikallisten lasten ja aikuisten liikunnan lisääminen hyvässä ympäristössä ja ohjauksessa. Laadukas valmennus ja selkeät pelaajapolut. Tapahtumien järjestäminen ja matkailutuoton lisääminen alueella. Lomalla 365 edistäminen, ollaan osana markkinoimassa ja kehittämässä Sotkamon elinvoimaisuutta myös jatkossa. Yhteistyön tiivistäminen sekä lisääminen muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.


2. VTS VAHVEMPIA YHDESSÄ, AIKAANSA EDELLÄ!

Vuokatti Team Sport on aikaansa edellä, Yhtenäinen kolmen lajin seura kehittää jaostojen (Jääkiekko, Jalkapallo ja Salibandy) toiminnan tasoa ennen kaikkea laadun kehittämisen kautta. Vuokatti Team Sport haluaa mahdollistaa useamman lajin harrastamisen toisiaan tukevana mahdollisuutena. Vuokatti Team Sport haluaa tasapuolisesti ottaa lasten, nuorten ja vanhempien tarpeet ja toiveet huomioon toiminnassaan. Vuokatti Team Sport mahdollistaa laadukkaan kilpaurheilutoiminnan edustusjoukkueessa.

VTS tuo mukanaan sotkamolaiseen joukkueurheiluun uuden näkökulman ja vuosikellon, jolla mahdollistetaan yhteisharjoitukset lajien välillä mm. tekniikkaharjoitusten ja lihashuollon osalta. Seura tukee myös voimakkaasti etenkin lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa

niin talvi- kuin kesälajeja limittäin kunkin lapsen ja nuoren yksilölliset tavoitteet ja resurssit huomioiden.


VTS on vastuullinen:

 1. Seura sitoutuu pitämään huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

 2. Seuran toimintasuunnitelmassa on huomioitu kasvatuksellinen ja monipuolinen harrastaminen.

 3. Seura noudattaa kiusaamisessa nollatoleranssia niin harrastustoiminnassa kuin sen ulkopuolella.

 4. Seura kouluttaa valmentajiaan ja toimihenkilöitään järjestelmällisesti.

 5. Seuralla on oma ongelmanratkaisuelin.

 6. Seura informoi säännöllisesti jäseniään ja lasten vanhempia ajankohtaisista asioista.

 7. Seura kehittää jatkuvasti valmennuksellista osaamista ja pyrkii dokumentoimaan ja siirtämään tietoa joukkueiden ja jaostojen välillä toistensa toimintaa tukien.

Vuokatti Team Sport Ry:n jääkiekkojaoston tehtävänä on ensisijaisesti paikallisten lasten ja aikuisten jääkiekkoharrastuksen mahdollistaminen monipuolisessa ja laadukkaassa ympäristössä ja ohjauksessa.

VTS jääkiekkojaosto kasvattaa vastuullisella seuratoiminnalla lapsia ja nuorisoa, sekä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa oman tasonsa ja halunsa mukaan.

Lisäksi VTS jääkiekkojaosto mahdollistaa laadukkaan valmennuksen erinomaisten puitteiden, seurayhteistyön ja eri sidosryhmien avulla selkeät pelaajapolut.

VTS - juniorijääkiekko toimii tukevana perustana nuorten liikunnalliselle kehitykselle ja on myös porras matkalla jääkiekon huipulle.

VTS ei ole ainoastaan juniorijääkiekkoa, VTS:n tavoitteena on olla myös vahva alueellinen edustusjoukkue.

Edustusjoukkue toimii alueen nuorten ja aikuisten pelaajauran mahdollistajana. Edustusjoukkueen sarjataso valitaan vallitsevan VTS:n oman ja alueellisen juniorityön tuottaman pelaaja-aineksen taitotason mukaisesti taloudelliset realiteetit huomioon ottaen siten, että tavoitteena on pelata voittavaa edustuskiekkoa yhteistyökumppanien mahdollistamana, paikallisen yleisön iloksi.

VTS noudattaa toiminnassaan ja kasvatustyössään Jääkiekkoliiton ja alueen pelisääntöjä.Joukkueet osallistuvat liiton ja alueen sarjatoimintaan. VTS järjestää aktiivisesti juniori -ja puulaaki turnauksia sekä ”pelitällitapahtumia”.

Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa VTS:n jaoston ja joukkueiden toimintaa sekä kertoa uusille jäsenille, millaisten periaatteiden mukaan VTS jääkiekko toimii. Lisäksi näillä VTS:n yhteisillä pelisäännöillä pyritään ehkäisemään mm. väärinkäsityksiä ja ristiriitoja. Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt helpottavat toimintaa seuran sisällä ja antavat varmuuden menettelytavoista sekä urheilullisissa että hallinnollisissa asioissa. Toimintakäsikirja on tarkoitettu seuran toimintaan osallistuville ja mukana oleville henkilöille.

Vuokatti Team Sport ry:n hallitus ja jaosto tekevät tarvittaessa muutoksia tähän toimintakäsikirjaan. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on hyväksytty hallituksen / jaoston kokouksessa.


3. LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE


VTS Jääkiekkojaoston toimintakäsikirja mahdollistaa tavan tehdä laadukasta ja tuloksekasta kasvatus- ja nuorisotyötä liikunnan kautta lasten ja nuorten hyväksi. Toiminta pohjautuu vahvasti Vuokatti Team Sportin ja Suomen jääkiekkoliiton arvoihin ja sääntöihin.

VTS - toimintakäsikirjan tärkein lähtökohta on jokaisen jääkiekkoa harrastavan lapsen ja nuoren huomioiminen. Mitä paremmin toiminnasta vastaavat aikuiset ja vanhemmat kykenevät ohjaamaan lapsia ja nuoria, sitä laadukkaampaa ja haluttavampaa on toiminta myös harrastajien näkökulmasta. Meidän vanhempien tulee toiminnassamme aina muistaa lasten ja nuorten erilaisuus ja hyvinkin erilaiset lähtökohdat. Tämä toimintakäsikirja pyrkii osaltaan lisäämään tätä ymmärrystä, samalla, kun se valottaa lasten ja nuorten jääurheilun tavoitteita, painopistealueita ja taustoja VTS:n juniorijääkiekossa.

Tutustu huolella toimintakäsikirjaan ja tuo mukana myös oma panoksesi yhteiseen yritykseemme lastemme ja nuortemme hyväksi. Yhdessä toimien saavutamme parhaan tuloksen. Muistammehan kuitenkin, että vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat lasten ja nuorten kannustaminen, kuljettaminen ja kustantaminen.


4. TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT


Seuran juniorijääkiekkoon tulee vuosittain mukaan runsaasti uusia junioreita ja heidän vanhempiaan. Nuorempaan ikäluokkaan (U-09) perustetaan joka vuosi uusi joukkue ja näin ollen selkeät toimintaperiaatteet auttavat toiminnan käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä. Lisäksi nämä toimintaperiaatteet toimivat tukena jo olemassa olevien joukkueiden toiminnassa.

Nämä toimintaperiaatteet nojaavat seuran perusarvoihin:


Vahvempia yhdessä, yksilöistä joukkueeksi!

Tavoitteita ja taitoja!

Suuntana liikunnallinen elämäntapa!


Perusarvot korostavat yksilöllisyyttä, jossa jokainen lapsi ja nuori huomioidaan yksilöllisesti ja kunnioittavasti yhteisön jäsenenä. Lisäksi seuran toiminnan on tuettava perheiden ja koulujen kasvatustoimintaa. Laadukkuus on seuralle tärkeä tavoite ja pyrimmekin tarjoamaan jokaisella tasolla osaavaa ja monipuolista koulutus-, kasvatus- ja urheilutoimintaa kaikille seurassa mukana oleville.

Oppivan yhteisön tehtävä on tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön harrastuksen parissa. Toiminnan järjestämisessä ja organisoimisessa korostetaan demokraattisten ja yhteistyökeskeisten toimintamuotojen käyttöä. Lisäksi toiminnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota yhteisön toimintamuotojen arvioimiseen ja

kehittämiseen. Seuran tulee tarjota jokaiselle yksilölle mahdollisuus oppia uusia asioita ja tehtäviä sekä mahdollisuus osallistua seuran toiminnan kehittämiseen.

Aktiivisella yhteydenpidolla ulospäin tarkoitetaan aktiivista tiedotustoimintaa sekä aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien ja seurayhteistyön merkeissä. Kukaan ei tiedä toiminnastamme, jos emme itse kerro siitä ulospäin. Kukaan ei kehitä toimintaamme ellemme ole valmiita haastamaan itseämme ja yhteistyökumppaneitamme. Yhteydet paikallisiin ja jopa valtakunnallisiin sidosryhmiin, yhteistyökumppaneihin, julkiseen sektoriin ja medioihin on luotava itse.

Näiden seuran laatimien toimintaperiaatteiden pohjalta joukkueet rakentavat omat toimintaperiaatteensa ja taloutensa jokaiselle pelikaudelle.


5. JAOSTON TOIMINTAA OHJAA PELAAJAPOLKU JA SEURAN ARVOT


VTS pelaajapolku ohjaa seuran urheilullista ja kasvatuksellista linjaa. Pelaajapolku pohjautuu vahvasti Suomen jääkiekkoliiton leijonanpolkuun. Tämä kertoo siitä että VTS haluaa toimia Suomen jääkiekkoliiton arvomaailman ja toimintamallien mukaan. Haluamme olla eturivissä antamassa lapsille - ja nuorille laadukasta jääkiekkovalmennusta unohtamatta kuitenkaan että hyvä ja positiivinen ilmapiiri antaa terveen kasvualustan tulevaa elämää varten niin jääkiekkokaukalossa kuin jääkiekon ulkopuolisessa elämässä.

Pelaajapolku jakantuu vaiheisiin huomioiden urheilija- ja harrastajapolun:

Ilon kautta liikkumaan (4-6 v) --> LIIKUNNAN ILOSANOMAN VIEMINEN VARHAISKASVATUKSEEN!

Lastenkiekon innostumisvaiheeseen (6-9 v) --> INNOSTUMISTA AVOIMESSA ILMAPIIRISSÄ!

Lastenkiekon pelaamisvaiheeseen (10-14v) --> PELAAMISTA LAADUKKAASSA VALMENNUKSESSA JA HYVÄSSÄ JOUKKUEHENGESSÄ!

URHEILIJAPOLKU

Nuorten harjoittelun tehostamisvaihe (15-18v) --> KOHTI URHEILULLISUUTTA!

Kilpaurheilua joukkueissa (15→ ) URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA KILPAURHEILIJANA!

HARRASTAJAPOLKU

Tasonmukainen harrastaminen (15→ ) LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA LÄPI ELÄMÄN!


6. HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT


Vuokatti Team Sportin -jääkiekkojaostoa johtaa Vuokatti Team Sport ry:n hallitus.

Hallitus johtaa ja ohjaa jääkiekkojaostoa junioritoiminnasta – edustusjoukkueeseen.

Hallitus valmistelee vuosikokoukseen. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Vuokatti Team Sport ry:n Hallitukseen kuuluu Puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan, neljä (4) jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä hallituksen ulkopuolisen rahastonhoitajan.

Tehtävät

 • Vuokatti Team Sport ry:n hallitus johtaa, ylläpitää ja kehittää seuratoimintaa valittujen päämäärien ja arvojen mukaisesti.

 • Jäsenrekisterin ylläpito

 • Seuran asioista tiedottaminen.

 • Yhteydenpito tarvittaessa muihin ympäristöseuroihin ja jatkuva toiminnan sekä yhteistyön kehittäminen myös valtakunnallisella tasolla.

 • Seuran vuosittainen talousarvion suunnittelu/teko.

 • Seuran talousarvion seuranta ja raportointi kokouksissa

 • Yhteistyö sidosryhmien (yhteistyökumppanit ja kunta) kanssa (jäävuorot, laskutus, medianäkyvyys ja markkinointi)

 • Talous: laskujen maksu (tarkistus/hyväksyminen), lisenssiasiat ja kirjanpitoa

 • Jaoston toiminnan tuki ja ohjaus

 • Pankkiasiat, tilit jne., yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa

 • Yhteydenpito ja sopimusten teko seuran ulkopuolisten tahojen kanssa

 • Koulutus ja ohjeistus talousasioissa joukkueille yhdessä rh:n kanssa

 • Vastuuvalmentajien ja muiden mahdollisten toimihenkilöiden kulukorvausten sopimukset, maksu ja seuranta (matkalaskut, varustehankinnat ym.)

 • Jäsenmaksujen, jäävuorojen, tuomarimaksujen laskutus joukkueille, yhdyshenkilö Vuokatti areenan kanssa.

 • Materiaalihankinnat yhdessä Valmennuspäällikön ja huoltopäällikön kanssa sekä niiden hyväksyntä ja vieminen kirjanpitoon

 • Muut "juoksevat" asiat, päätösten tekeminen "päivittäisistä" asioista


Taloudenpito

Hallitus valvoo ja tarkastaa kaikkien jaostojen ja joukkueiden taloudenpitoa.

Vuokatti Team Sportin päätilin maksuliikennettä hoitaa tilinkäyttöoikeudelliset henkilöt ja tilitoimisto.

Päätilin hoitajan kautta suoritetaan kaikkien joukkueiden jääaikamaksut valmentajamaksut ja tuomarimaksut.


7. JÄÄKIEKKOJAOSTON JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

VTS jääkiekkojaoston tarkoituksena on Joukkueiden ja lasten sekä nuorten tyttöjen ja poikien jääurheiluharrastuksen ja kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Sotkamossa.

7.1 Yhdyshenkilön / Toiminnanjohtajan tehtävät (TJ)


 • Joukkueiden laatimien toimintasuunnitelmien tarkastaminen yhdessä valmennuspäällikön (VP) ja joukkuejohtajien kanssa

 • Yhteistyö joukkueen, joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien, valmennuspäällikön, hallituksen ja huoltopäällikön kanssa näitä koskevissa asioissa

 • Joukkueen johtajien briiffaaminen (arvot, tavoitteet, aloituspalaverit, joukkueen toimihekilöt ja vastuut)

 • Tiedottaminen liiton ja hallituksen asioista joukkueiden johtajille

 • Turnauslupien hankkiminen yhteistyössä VP:n kanssa

 • Sarjailmoittautumiset, pelaajasiirrot ja näiden maksujen hyväksyminen yhdessä VP:n kanssa.

 • Yhteydenpito tarvittaessa aluepäällikköön ja Jääkiekkoliittoon

 • Koulutukseen ohjaus: huoltajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, toimitsijat jne.

 • Yhteydenpito erotuomarikerhoon.

 • Osallistuminen valmennuspäällikön kanssa alueen kevät- ja syyskokouksiin ja päätösten tiedotus seuralle. (tarvittaessa)

 • Vanhempien palaverit VP:n ja PJ:n kanssa (pyydettäessä), pelisäännöt jne.

 • Juniorijoukkueiden turnausten toteutuksen koordinointi ja ohjaus.

 • Jäävuorot VP:n kanssa sekä peliaikataulut

 • Hallituksen kokoukset kutsuttaessa

 • Omalta osaltaan seuran toiminnan ja organisaation kehittäminen

 • Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja

 • Toiminnanjohtaja toimii seuran/joukkueen yhdyshenkilönä pelaajien / vanhempien asioita koskien. Myös valmennuspäällikkö on vastaava yhdyshenkilö seurassa.


Jääkiekkojaoston toiminnanjohtajan sijaisena toimii valmennuspäällikkö.


7.2 Valmennuspäällikön tehtävät (VP)


Valmennuspäällikön tehtävänkuvaan kuuluu:

 • Joukkueiden valmennuksen kausisuunnitelmat yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa.

 • Laatia koulutussuunnitelmat ohjaajille ja valmentajille

 • Juniorijoukkueiden urheilutoiminnan linjaaminen

 • Joukkueiden muodostaminen yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa

 • Jäävuorojen kausisuunnittelu

 • Ohjaajien ja valmentajien sisäisestä koulutuksesta-seuran ja oppilaitosten välinen yhteistyö

 • Lasten ja nuorten vanhempien informointi

 • Seurojen välisestä seurayhteistyöstä vastaaminen omalta osaltaan

 • Vastaa valmentajien ja ohjaajien rekrytoinnista yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.

 • Yhteydenpito erotuomarikerhoon.

 • Toimii valmentajien lähimpänä esimiehenä

 • Liiton koulutus- ja valmennusjärjestelmän edistäminen seurassa

 • Palautteen antaminen ohjaajille ja valmentajille palavereissa, harjoituksissa ja pelissä

 • Ohjaajien ja valmentajien 1) tukihenkilönä ja 2) yhdyshenkilönä toimiminen seurajohtoon päin

 • Urheilutoiminnan yhdyshenkilönä toimiminen liiton toimistoon ja alueen toimihenkilöihin

 • Luistelukoulun järjestäminen, luistelukoulun ohjaajien koulutus ja opastaminen

 • Toiminnanjohtajan sijaisena toimiminen

7.3 Huoltopäällikön tehtävät (HP)


 • Jääkiekkojaostolle kuuluvien yhteisten laitteiden ja tilojen kirjanpito, kunnossapito ja huolloista huolehtiminen.

 • Yhteisten laitteiden käyttö ja käytön opastaminen joukkueiden toimihenkilöille.

 • Laitteiden ja välineiden huoltoon toimittaminen ja noutaminen.

 • Uusien laitehankinta esitysten tekeminen hallitukselle.


8. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT JA TEHTÄVÄT


JOUKKUEIDEN VANHEMPAINKOKOUKSEN TULEE VALITA JOUKKUEELLE JOUKKUEENJOHTAJA, VASTUUVALMENTAJA, APUVALMENTAJA(T), HUOLTAJAT, RAHASTONHOITAJA JA TALKOOVASTAAVA.

Joukkueenjohtoryhmään kuuluvat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, huoltaja(t), rahastonhoitaja ja talkoovastaava. Jokaisen joukkueen vastuuvalmentajan valinnan valmistelee valmennuspäällikkö ja lopullisen hyväksynnän tekee hallitus.

Joukkueet laativat vuosittaisen toimintasuunnitelman ja oman budjetin, jonka lähettävät tarkistettavaksi jaoston toiminnanjohtajalle tiedoksi seuran hallitukselle elokuun loppuun mennessä. Joukkueen tilinpäätös ja toimintakertomus on lähetettävä seuran johtokunnalle toukokuun loppuun mennessä.


8.1. Joukkueenjohtajan (JJ) tehtävät

Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja.

 • Laatii joukkueen toimintasuunnitelman.

 • Laatii joukkueen budjetin yhdessä rahastonhoitajan kanssa johtokunnan määräämänä ajankohtana.

 • Vastaa toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana.

 • Huolehtii lisenssimaksut ja tarvittavat siirtopaperit.

 • Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja vanhempien sekä valmentajan ja vanhempien välillä sekä toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa.

 • Vastaa yhteistyössä hallituksen kanssa omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessa.

 • Vastaa tiedonkulusta eri ryhmien välillä.

 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.

 • Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajan kanssa.

 • Vastaa joukkueen kurinpitovelvollisuudesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

 • Huolehtii ottelujärjestelyistä; otteluilmoitus, tuomarit, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, palkinnot, pöytäkirjat, tulospalvelu jne.

 • On läsnä otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa.

 • Huolehtii johtokunnan antamista tehtävistä.

 • Suorittaa muut joukkueenjohtajalle kuuluvat tehtävät.

Joukkue voi jakaa harkintansa mukaan joukkueenjohtajan tehtäviä useamman henkilön kesken.


8.2. Vastuuvalmentajien (VV) tehtävät

 • Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja.

 • Kauden harjoitusohjelman suunnittelu ja periaatteiden laadinta yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä.

 • Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu.

 • Joukkueen nimeäminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.

 • Otteluiden ja harjoitusten johtaminen.

 • Kauden kilpailutoiminnan suunnittelu.

 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

 • Läsnäolovelvollinen joukkueen tapahtumissa. (sijaisen määrittäminen tarvittaessa)

 • Yhteydenpito joukkueen johtajaan

 • Yhteydenpito valmennuspäällikköön ja toiminnanjohtajaan.

 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana.

 • Lisäksi valmentajan tulee toiminnassaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille.

 • Osallistumis- ja raportointivelvollinen vanhempien kokouksissa tarvittaessa.


8.3 Valmentajan (V) tehtävät

 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä.

 • Yksittäisten harjoitteiden suunnittelu, yhdessä vastuuvalmentajan kanssa.

 • Otteluiden ja harjoitusten toteuttaminen yhdessä vastuuvalmentajan kanssa.

 • Kauden toimintasuunnitelman laadinta yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

 • Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

 • Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana.

 • Lisäksi valmentajan tulee toiminnassaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille.

 • Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksissa tarvittaessa.8.4. Huoltajan tehtävät (H)

 • Vastaa joukkueen yhteisten varusteiden kunnosta ja täydennyksistä.

 • Huolehtii luistinten teroittamisesta.

 • Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavuudesta ja tarvittaessa ensiavusta.

 • Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja ottelussa.

 • Vaatii joukkueelta yleistä hygieniaa.

 • Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan joukkueen kurinpidosta.

 • Pitää yhteyttä johtokunnan varustevastaavaan.


8.5. Rahastonhoitajan (RH) tehtävät

 • Laatii budjetin yhteistyössä joukkueen johtajan kanssa.

 • Huolehtii joukkueen kirjanpidosta ja rahaliikenteestä.

 • Tarkistaa laskujen oikeudellisuuden ja suorittaa maksatuksen.

 • Laskutta ja valvoo saatavia.

 • Huolehtii käteisvaroista.

 • Lajittelee numeroi ja tiliöi tositteet.

 • Toimittaa kirjanpitomateriaalin tilitoimistolle.

 • Suorittaa muut hänellä annetut tehtävät.

8.6. Talkoovastaavan (TV) tehtävät


Joukkueiden vanhemmat hoitavat talkootyönä oman joukkueensa kotipelien ja turnausten toimitsijatehtävät sovittujen vuorojen mukaan. Talkoovastaava laatii vuoroluettelot edellä mainittuihin tehtäviin yhdessä joukkueen johtajan kanssa. Talkoovastaava vastaa riittävän koulutuksen antamisesta / hankkimisesta toimitsijatehtävissä toimiville. U10 joukkueen johtaja perehdyttää tarvittaessa U09 joukkueen talkoovastaavan tehtäviin. Jokainen joukkue huolehtii vuorollaan Edustusjoukkueen kotipelien toimitsijatehtävistä, näitä vuoroja on kauden aikana kaksi – kolme kertaa. Tehtävinä ovat mm. kirjurin tehtävät, kellonkäytön tehtävät, jäähyaitioitten hoitajien tehtävät ja kuuluttajan tehtävät Jääkiekko jaosto järjestää kaksi koulutuspäivää näihin tehtäviin kauden alussa. Toimitsijatehtävien mahdollisista korvauksista sovitaan kausittain jääkiekkojaoston kokouksessa.


8.7. Luistelukoulun ohjaajan tehtävät (LKO)

 • Laatia harjoitusohjelmat syksy - ja kevät kaudelle yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

 • Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä.

 • Toimia VTS arvojen ja sääntöjen mukaisesti.

 • Luoda turvallinen, innostava ja kannustava ilmapiiri harjoitustapahtumaan.

 • Osallistua ohjaajien yhteisiin kehittämis / koulutus tapahtumiin.

 • Osallistua vanhempien kokouksiin.

 • Lisäksi ohjaajaan tulee kaikissa toiminnassaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille, sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.


9. JAOSTON YDINTOIMINTOJEN VUOSIKELLO


Seurasiirto takaraja 15.2.

Kausi päättyy 31.3.

Jääaikojen varaaminen 1.5. mennessä.

Joukkueiden ilmoittaminen sarjoihin 15.5. mennessä.

Joukkueiden budjettien laatiminen 1.9. mennessä.

Kausi alkaa 1.9.2021.


10 TALOUDENHOIDON PERIAATTEET


VTS:n HALLLITUS KOORDINOI YHTEISTYÖ JA SPONSORISOPIMUKSET VARAINHANKINNAT JA TALKOOTYÖT


10.1 Edustusjoukkueen varainhankinta


Edustusjoukkueen varainhankinnan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat kausimaksut, yhteistyökumppanuudet ja lipunmyynti.


10.2. Juniorijääkiekon varainhankinta

Juniorijääkiekon varainhankinnan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat mm. kausimaksu, seuramaksu, talkoo/muut tapahtumat, sponsori ja mainostulot. Kausi-ja seuramaksu koskee jokaista pelaajaa. Kausimaksuilla maksetaan pelipassit, joukkueen henkilöstökulut, pelimatkoista aiheutuvat kulut, tuomarimaksut, jääaikamaksut, teroituskonekulut ja muut joukkueen toimintaan liittyvät juoksevat kulut. Kausimaksun suuruudesta päättä joukkue laatimansa budjetin perusteella vuosittain.

Seuramaksulla katetaan seuratoiminnasta aiheutuvat kulut. Seuramaksua vastaan jäsenet saavat jäsenkortit ja niihin liittyvät jäsenedut. Seuramaksun suuruudesta päättää hallitus vuosittain. Seuramaksu kattaa kaikki seuran lajit (Jääkiekko, salibandy ja jalkapallo).

Pelaajan kausimaksu on sitova. Seuramaksun osuus palautetaan kokonaan tai osittain takaisin ainoastaan pelaajan loukkaantumisen, pelaajan sairauden tai perheen paikkakunnalta muuton vuoksi, tapaukset käsitellään johtokunnassa.


10.3. Seuran ja jääkiekkojaoston tarjoamat palvelut joukkueille

 • Valmennuspäällikön palvelut

 • Kirjanpitopalvelut

 • Sarjamaksut

 • Maalivahtien varusteet: (maalivahdin säärisuojat, rintapanssari, räpylä, kilpi ja maila). Seura järjestää yhdet maalivahdin varusteet jokaiselle U09 ja U10 juniorijoukkueille.

 • U11 vanhemmat juniorijoukkueet hoitavat joukkueidensa maalivahtivarusteet kukin joukkue itse. Seura tarjoaa aiemmin käytössä olleita mv-varusteita joukkueiden käyttöön aina pelikaudeksi, jolloin joukkueet voivat halutessaan lainata ko. varusteita.

 • Pelipaidat (hankittaessa muita varusteita suositellaan yhtenäiseksi asukokonaisuudeksi valkoinen kypärä, mustat hanskat, sukat ja housut)

 • Koulutus

  • valmentajat

  • huoltajat

  • joukkueenjohtajat

  • muut tarvittavat


10.4 Yksittäisen joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito

Jokainen VTS -juniorijääkiekon joukkue tekee kullekin toimintakaudelle talousarvion. Tämän talousarvion joukkueenjohtaja esittelee joukkueen vanhemmille ja johtokunnalle. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksista. Joukkueen toimintamenot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä varoja, joilla vaje voidaan kattaa. Yksittäisen joukkueen kausibudjetin hyväksyy joukkueen

päätösvaltainen vanhempainkokous. Nuorimman ikäluokan joukkueella tulee olla kauden alussa tilillä vähintään 1000€, jolla varmistetaan kauden aloittaminen. Pelaajien siirtyessä kauden vaihtuessa joukkueesta toiseen joukkueen varat jaetaan suhteutettuna siirtyviin pelaajiin.


10.4.1. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus

Joukkueen nimissä olevaa pankkitiliä käyttävät kunkin joukkueen nimetyt vastuuhenkilöt. Joukkueen päätösvaltainen vanhempainkokous valitsee nämä henkilöt. Yleensä ne ovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja.


10.4.2. Joukkueen varat ja omaisuus

Kaikki joukkueen varat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkueiden kirjanpito liitetään seuran kirjanpitoon. Tuomarimaksut ja palkat toimitetaan tilitoimistolle maksettavaksi ja tulorekisteriin merkittäväksi. Joukkueen rahastonhoitaja toimittaa tositteet kuukausittain tilitoimistolle, seuraavan kuun 15 päivään mennessä.

Pelaajan joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruudesta päättää joukkueen vanhempainkokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni.

Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tai nuoren tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Kaikki ne, jotka ovat osallistuneet päätöksentekoon taloudellisissa vaikeuksissa olevan perheen pelaajan auttamisesta, ovat vaitiolovelvollisia asian suhteen.

Kesäajalle on syytä määrätä oma kuukausimaksu, tai muu osallistumiseen perustuva maksu, joka peittää kesäkaudesta aiheutuvat kulut.


10.4.3. Pelaamisen lopettaminen seurassa

Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa tai mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki ko. päivämäärään erääntyneet maksut on oltava suoritettuina ja joukkueen / seuran varusteet palautettuina / korvattuina seuralle siirtopapereiden saamiseksi huomioiden SJL:n kilpailusäännöt.


10.4.4. Joukkueen jakautuminen ja loppuminen

Varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty esim. talkoilla tai jollain muulla keinoilla hankittu ovat seuran omaisuutta ja ovat joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille.


11. ONGELMANRATKAISUELIN

MAHDOLLISET ERIMIELISYYDET JA EPÄSELVYYDET RATKAISEE ONGELMANRATKAISUELIN, JOHON KUULUVAT VUOKATTI TEAM SPORT RY:N PUHEENJOHTAJA, VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ JA JOKO KYSEISEN JOUKKUEEN JOHTAJA TAI YKSI HALLITUKSEN ERIKSEEN VALITSEMA VANHEMPAIN EDUSTAJA.


Vuokatti Team Sport ei hyväksy kiusaamista missään muodossa toiminnassaan. Kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi, tapauksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus. Kiusaamiseen seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella osallistunut seuran jäsen voidaan erottaa seurasta määräajaksi tai pysyvästi.

Tupakan, nuuskan, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ei ole hyväksyttyä seuratoiminnassa.

joukkueenjohtoryhmän tai ongelmanratkaisuelimen toimenpiteet

 1. ensin huomautetaan/varoitetaan pelaajaa

 2. rikkomusten jatkuessa, edelleen huomauttamisen/varoituksen jälkeen, pelaajalle annetaan kahden viikon harjoittelu- ja pelikielto seuran/joukkueen toiminnasta

 3. mikäli rikkomukset kuitenkin edelleen jatkuvat 1. ja 2. kohtien annettujen sanktioiden jälkeen, pelaaja erotetaan seuran/joukkueen toiminnasta.


Kaikissa edellä mainituissa kohdissa (1, 2 ja 3) ovat pelaajan huoltajat mukana kuulemassa annettaessa sanktioita pelaajan rikkoessa seuran antamia sääntöjä koskien tupakan, nuuskan, alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden käyttöä.


12. TIEDOTUSTOIMINTA

Jääkiekkojaoston toiminnasta tiedotetaan kauden alussa sovituilla tavoilla sekä seuran omilla nettisivuilla (www.vuokattiteamsport.fi). Lisäksi tiedotusta tapahtuu eri viestintäkanavissa muun muassa sosiaalisessa mediassa, kuten facebook ja WhatsApp.

Jokainen joukkue huolehtii omasta joukkueen sisäisestä tiedotustoiminnasta itsenäisesti sopimallaan tavalla.Comments


bottom of page